Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Persoonsgegevens
Het team van de Gereedschapskist verzamelt op de website www.gereedschapskist.nu geen persoonsgebonden gegevens, tenzij je deze vrijwillig verstrekt. Deze persoonsgebonden gegevens worden vastgelegd ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, het donateurschap of het deelnemen aan een activiteit en alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Met alle informatie wordt op een zorgvuldige en behoorlijk manier omgegaan. Dat wil zeggen dat informatie niet aan derden wordt verstrekt.

Persoonsgebonden gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, het donateurschap of bij het organiseren van een activiteit. Het team van de Gereedschapskist kan deze informatie echter wel gebruiken voor het onder de aandacht brengen van andere activiteiten en diensten. Als je op deze informatie geen prijs stelt, dan kun je dit aan ons laten weten.

Het is belangrijk dat de gegevens die worden gebruikt juist en volledig zijn. Wijzigingen kun je aan ons doorgeven via het contactformulier. Het team van de Gereedschapskist is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-volledig of onduidelijk verstrekte persoonsgegevens.

Op grond van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Als je inzage hebt gekregen, kun je eventueel verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (correctierecht).

Internetverkeer
De websiteserver verzamelt gegevens over de datum en tijd van je bezoek aan de site en ook het internetadres van de server die je doorverbond met de site. Deze gegevens worden gebruikt ter verbetering van de site en voor het evalueren van verkeersstatistieken, zoals de tijdstippen op een dag en de dagen in de week waarop er pieken zijn, en tevens om na te gaan welke onderdelen van de site relatief vaak worden bezocht.

Beeldmateriaal
Op de activiteiten van de Gereedschapskist worden foto’s en/of video-opnames gemaakt die kunnen worden gepubliceerd. Ieder die zichzelf herkent op een foto of in een videofragment en er geen prijs op stelt om voor iedereen herkenbaar op de website te staan, heeft het recht om dat te melden via het contactformulier.

Home